विश्व जुनसुकै ठाउबाट पठाएको रकम तुरुन्तै भुक्तानी पाउन तथा देश भित्र जुनसुकै स्थानमा रकम पठाउन तथा भुक्तानी पाउनको लागि