Mobile menu

Capital Planning

ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको पुँजी योजना

 चुक्ता पुँजीको विवरण ०७१/०७२ ०७२/०७३ ०७३/०७४
१. अधिल्लो आ.व.मा कायम भएको चुक्ता पुँजी ५,५०,००,००० ५,५०,००,००० १०,००,००,०००
२. नयाँ शेयर निष्काशन   ४,५०,००,०००  
३. हक प्रद शेयर जारी     ४०,००,००,०००
कुल चुक्ता पुँजी ५,५०,००,००० १०,००,००,००० ५०,००,००,०००